တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မိုးညှင်းမြို့က ဝန်ထမ်းများ

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မိုးညှင်းတက္ကသိုလ် ဆရာ/မများ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မိုးညှင်းတက္ကသိုလ် ဆရာ/မများ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မိုးညှင်းဘူတာမှ မီးရထားဝန်ထမ်းများကန့်ကွက်
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မိုးညှင်းတက္ကသိုလ် ဆရာ/မများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *