တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမူ၀ါဒ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံက ဆံုးျဖတ္

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမူ၀ါဒ ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

            “ အႀကံအဥာဏ္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ယူသြားမယ္ အနည္းဆံုး ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အတိအက် မေျပာနုိင္ေသးေပမယ့္ မူ၀ါဒတစ္ခုေရးဆြဲဖို႔က အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ယူရမွာ ရွိေသးတယ္ ။ တက္ေရာက္လာတဲ့ သတင္းဌာနေတြေရာမတက္ေရာက္လာတဲ့ သတင္းဌာနေတြ ကိုေရာ ကြ်န္မတုိ႔က ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုမွုေတြ၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၊ လုပ္သြားမယ့္ တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္  ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိုလို႔ရင္ေတာ့ ျဖစ္မယ္” ဟု BNI ဥကၠဌ ေဒၚနန္းေဖာေဂက ေျပာၾကားသည္။

            တိုင္းရင္းမီဒီယာမူ၀ါေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်င္းပခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံတြင္လည္း ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

            ထိုမူ၀ါဒအတြက္ တိုင္းရင္းသားေဒသအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုမွဳမ်ားၿပီး ေတြ႔ဆံုညွွိႏွိုင္းမွုမ်ား အတြြက္ ဘတ္ဂ်က္ (ေငြေၾကး) အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု BNI ၏ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ စိုင္းမိန္းက လည္းေျပာၾကားသည္။

            ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရန္ ၊အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သားစြာ ခ်မွတ္ထား ၇န္ ၊ မီဒီယာမူ၀ါဒမ်ားကို တရားမွ်တစြာခ်မွတ္ျပဌာန္းရန္ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း နယ္ေျမ ေနရာကန္႔သတ္မွုမရွိဘဲ သတင္းရယူခြင့္ မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

            သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ႔ မေနာကြင္း မဂြ်ယ္ခန္းမ တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *