မိုးညွင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေက်ာင္း ပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းနီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *