ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ ကဵင္းပမည္

မိုးညၟင္​း၊ စက္​တင္​ဘာ ၈

ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာလတၾင္ကဵင္းပသၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ရႀမ္းနီအမဵိႂးသား မဵားပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္​​ေရးေကာ္မတီမႀဦးေစာ၀င္းထၾန္းက ေဴပာဳကား သည္။
ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ယေနႛ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေနႛက မိုးညႀင္း႓မိႂႚ အေရႀႚေကဵာင္း ပရိယတၩိစာသင္တုိက္တၾင္ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားမဵားပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးေကာ္မတီႎႀင့္ ရႀမ္းနီအဖၾဲႚအစည္းအသီးသီး တိုႛ ေဆၾးေႎၾးမႁမဵားဴပႂလုပ္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
“ ရႀမ္းနီတစ္မဵိႂးသားလံုးအတၾက္ လိုအပ္ေနတဲ့အေရးကိစၤ အားလံုးသေဘာတူညီခဵက္ရမႀ ဴဖစ္မယ္ေပၝ့ ၊ အဲ့အေပၞမႀာ မူတည္႓ပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ရမယ့္ကိစၤေတၾရႀိတယ္၊ ကၾဵန္ေတာ္တိုႛအတၾက္ဟာ ညီလာခံတစ္ခု ထပ္မံ လိုအပ္ေန႓ပီလုိႛ ယူဆတယ္” ဟု ဦးေစာ၀င္းထၾန္းကေဴပာဳကားသည္။
ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံကဵင္းပႎုိင္ေရးအတၾက္ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရးေကာ္မတီကို ရႀမ္းနီအမဵိႂးသား မဵားပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ရႀမ္းနီစာေပႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁေကာ္မတီမဵား ၊ ပၝ၀င္သင့္ပၝ၀င္ထုိက္ ေသာပညာရႀင္မဵား /လူပုဂၢႂိလ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႛစည္းသၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရသည္။
“ေကာင္းတယ္လုိႛ ၊ ေကာင္းတယ္ေပၝ့ေနာ့္ ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံလုပ္ဖိုႛက လုပ္သင့္ပၝတယ္ ဘာလိုႛလဲဆိုရင္ေတာ့ ရႀမ္းနီအသံထၾက္လာႎုိင္ေအာင္ေပၝ့ ။ရႀမ္းနီလူမဵိႂးေတၾအားလံုးရဲႚအသံ ထၾက္လာ ဖိုႛ အေရး႒ကီးတယ္” ဟု ရႀမ္းနီတိုင္းရင္းသား ဦးေကဵာ္ေထၾးက ေဴပာဳကားသည္။
ရႀမ္းနီတုိင္းရင္းသားမဵားတၾင္ ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားမႀတ္ပုံတင္ရရႀိႎုိင္ေရးသည္ အေရး႒ကီးသည္ ကိစၤ ရပ္မဵားဴဖစ္ေနသည္ဟု ရႀမ္းနီအရပ္ဘက္အဖၾဲႛအစည္းမဵားက ေဴပာဆုိေနဳကသည္။
ပထမအ႒ကိမ္ ရႀမ္းနီအမဵိႂးသားညီလာခံတၾင္ ရႀမ္းနီဴပည္နယ္သတ္မႀတ္ေပးရန္ႎႀင့္ ကၾဲဴပားေန သည့္လူမဵိႂးအမည္နာမ မဵားကို ရႀမ္းနီဟုသာတစ္မဵိႂးတည္းသတ္မႀတ္ေခၞဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကသည္။