ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားတို့၏ ကောက်စိုက်နေသည့် မြင်ကွင်းများ

ရှမ်းနီတို့၏ ရိုးရာမပျက် ကျွဲဖြင့် လယ်ထွန်နေစဉ်
ရှမ်းနီအမျိုးသမီးများလည်း လယ်ထွန်နေကြစဉ်
ရှမ်းနီအမျိုးသမီးများလယ်ထွန်နေကြစဉ်
ရှမ်းနီကောက်စိုက်သမများ
ရှမ်းနီကောက်စိုက်သမများ ကောက်စိုက်နေကြစဉ်
ပျိုးနုတ်နေကြသည့် ရှမ်းနီကောက်စိုက်သမနှင့် တောင်သူဦးကြီး
တစ်တန်ကြဲစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပုံးဆွဲအစေ့ချစိုက်ပျိုးနေစဉ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *