အာဏာသိမ်းမှုနှင့် အာဏာရှင်လုပ်ရပ်အားလုံး ရှမ်းနီလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ကန့်ကွက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *