တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP) မိက်ဆက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *