ထွက်ရှိပြီး ရှမ်းနီအသံဂျာနယ်

mobile ဖုန်းဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန် Flash Player applation (OR) SWF Player – Flash File Viewer လိုအပ်ပါသည်

———————–

အတွဲ(၁) အမှတ် (၁)

https://drive.google.com/open?id=1_IiV11IaOv3Zq9A4rDjhjwPRKTPtrw-V

အတွဲ(၁) အမှတ် (၂)

https://drive.google.com/open?id=1HGXlCG6qjOlAXZHuASbO1AQDDW1jyftG

အတွဲ (၁) အမှတ် (၃)

https://drive.google.com/openid=1HfTjQvdk2EneJdWwDe1XfNQfgFKAROBm

အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)

https://drive.google.com/open?id=1YZurDNZjJkwKjgm6seqZL38JFwr27iMF

အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)

https://drive.google.com/open?id=11glGoe6z6sNyhKeffOKWNzhrmP0fMrfs

အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)

https://drive.google.com/openid=1dAmZSNKFEZliybmmBdMLS54B_Wuuz0z_

အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)

https://drive.google.com/openid=1RYHW8U3mmpwR1kowMRW9zZ2tXJs3I2pO

အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)

https://drive.google.com/open?id=1Pfa8vTKCbUnvAThCgtHUJu3InckjQ5xA

အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)

https://drive.google.com/open?id=1iR3uefAEhXunKfa8Oyr2gnBRPcsBkZTd

အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)

https://drive.google.com/open?id=1t90K1Es687Y6rtJgxdDXDfXhggYJlsv1

အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)

https://drive.google.com/open?id=1undoIRshf8ETNKYELAoRZYUfQtladovM

အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၂)

https://drive.google.com/open?id=1-hlwv7WtYfD1hTJIt-KkLIkv5eoohptN

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)

https://drive.google.com/open?id=1hh1zVHFULnSZuYddhR7CxQAjN2YU-j_v

အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)

https://drive.google.com/open?id=13FeV7azL8V9S6z4a2BGOuc1PxGsgGmkE

အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)

https://drive.google.com/open?id=1qSH9j-pl61jcEibXsVNp9-IXCnocLmvC

အတွဲ(၂) အမှတ်(၄)

https://drive.google.com/open?id=1VNl9mwtV7iZ0pn0jNGolIrwToprrKuCc

အတွဲ(၂) အမှတ်(၅)

https://drive.google.com/open?id=1HdmHgrld65j-sGLLa5Fy4Cl7Z_xYcN3w

အတွဲ(၂) အမှတ်(၆)

https://drive.google.com/open?id=1iFLuQPwhSVSahGPV6NsDn4FNeWWz-2db

အတွဲ(၂) အမှတ်(၇)

https://drive.google.com/open?id=1IbjjXkE9y1_4KfFSRWiQySjmSTviRpuX

အတွဲ(၂) အမှတ်(၈)

https://drive.google.com/open?id=1c0LBo0WXuwf-jl_WWF3v-9zUb_1jV8-F

အတွဲ(၂) အမှတ်(၉)

https://drive.google.com/open?id=1oh2apj2-8unhKLdj8YTgDaSIs5V8S0kr

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၀)

https://drive.google.com/openid=1G7bpmIuEpyKUPXvyA6J0JU5M3vbH8Rk1

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၁)

https://drive.google.com/open?id=1zd-iPgG5oARcdgb1RdiN5yGHjlzrpzdA

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၂)

https://drive.google.com/open?id=1JEah2AoGwmV2njE-hgryzForBBsFRoFS

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၃)

https://drive.google.com/open?id=1bTTbW2ncBY_9g2KqKBX67hKdJWYI4mO

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၄)

https://drive.google.com/open?id=1wCS6IJ9bqpV8SUjgyBkWheav-Dj-W16q

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၅)

https://drive.google.com/open?id=1cdiSUDW2xy5U_BfWSMXUlsrQzeqT9RiW

အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၆)

https://drive.google.com/open?id=1yDx_vgNTiqksrt8H7K2bqMp88hKgusGg

ဆက်စပ်သတင်းများ